Rosalind & MinaInleiding

Doel van dit web
Systeemkaarten
Beleidslijnen voor het systeem
Beleidslijnen voor dit web als systeemboek
Gebruik van dit web

Doel van dit web

 
Rosalind Hengeveld
 
Mina Vliegenthart
Dit web Rosalind & Mina is primair bedoeld als ‘systeemboek’ van het biedsysteem en de tegenspelafspraken zoals gespeeld door Rosalind Hengeveld en Mina Vliegenthart, spelend bij en uitkomend voor bridgevereniging DBC te Delft.

Het in dit web gepubliceerde systeem is naar onze inschatting geschikt voor een vast paar van niveau vanaf ongeveer Tweede Divisie.

Systeemkaarten

Beleidslijnen voor het systeem

Mate van complexiteit

We kiezen bewust voor een middelmatig complex systeem van bied- en tegenspelafspraken:

Ons systeem bevat geen zogenoemde bruine stickerconventies of hoogst ongebruikelijke methoden, in de zin van de desbetreffende NBB-regeling (NBB, 2017).

Mate van definitie


Many players are uncomfortable with a complicated style in which there is much to remember; others get nervous if unsure of the exact meaning of partner's bids or the type and strength of hand partner has shown by his bidding.” ‒ Rubens, 1969: 232

Ons systeem kent een tamelijk hoge mate van definitie: de betekenis van biedingen is vrij exact gedefinieerd naar kracht, verdeling, beloofde kleurlengten en forcingkarakter. Zodoende is het systeem meer geschikt voor het tweede type speler als bedoeld in bovenstaand citaat van Jeff Rubens.

Merk op dat de mate van definitie van een systeem niet hetzelfde is als de mate van complexiteit van het systeem.

Mate van innovatie

Ons systeem is merendeels ‘proven technology’: opgebouwd uit elementen die in de praktijk hun waarde hebben bewezen, en die aanbevolen worden door autoriteiten in bridge, blijkens bijvoorbeeld de vermelde literatuurverwijzingen.

Het systeem vertoont aldus een beperkte mate van innovatie. Deze is voornamelijk gelegen in onderdelen die in de literatuur voor zover door ons geraadpleegd niet of onvoldoende uitgewerkt zijn. (Dat is overigens vaker het geval dan men zou denken.)

Consistentie

We spelen zo veel mogelijk dezelfde methoden in uiteenlopende situaties:

We realiseren ons dat dit bepaald niet vanzelfsprekend is en dat alternatieven goed te verdedigen zouden zijn. Toch houden we deze consistentie aan, omdat het systeem al moeilijk genoeg dreigt te zijn, en omdat we beter ťťn systeem goed kunnen beheersen dan meerdere systemen of variaties matig.

Uiteraard kan de tactiek wel variŽren met de situatie, ook al blijven de methoden hetzelfde. Zo is bijvoorbeeld een sprongvolgbod altijd zwak, maar kan het niet-kwetsbaar zwakker zijn dan kwetsbaar. In een parenwedstrijd om matchpunten interveniŽren we eerder op 1SA dan in viertallen; enzovoorts.

Hughes, 2005: 7–17; Cohen, 2018

Geschiktheid voor wedstrijdvormen

Ons systeem is in ongeveer gelijke mate geschikt voor parenwedstrijden om matchpunten en voor wedstrijden om imps (viertallen, cross-imp, butler); dat is althans onze bedoeling. Exclusieve nadruk op matchpunten dan wel imps zou hier en daar kunnen leiden tot iets andere systeemkeuzen.

Distributioneel bieden

Zoals de meeste systemen met 2-over-1 mancheforcing is ons systeem een distributioneel biedsysteem. Dit wil zeggen dat in veel situaties de nadruk primair ligt op het aangeven van de distributie, eerder dan op de precieze kracht. Dat geldt met name voor situaties die al mancheforcing zijn, en voor sprongbiedingen terwijl een lager bod in dezelfde kleur al reŽel en forcing zou zijn; zulke biedingen tonen als regel niet zozeer extra kracht als wel een bijzondere verdeling.

Basissystemen

Het biedsysteem van dit web is voornamelijk gebaseerd op vijfkaart hoog met 2-over-1 mancheforcing.

Bergen, 1985 (2-over-1); Niemeijer en Sint, 2003 (Biedermeierģ Rood); Larsson, 2021 (vergelijking biedsystemen); Hughes, 2005 (opzet biedsystemen)

Beleidslijnen voor dit web als systeemboek

Volledigheid

Dit web presenteert een zo volledig mogelijke beschrijving van het systeem, met name voor wat de eerste biedronden betreft. Erop vertrouwen dat partner wel aanvoelt wat een niet afgesproken bieding betekent, is naar onze mening en ervaring geen vruchtbare aanpak, evenmin als afspraken trachten te onthouden zonder dat ze op schrift vastliggen.

Merk op dat de mate van volledigheid van de beschrijving van een systeem geen relatie heeft met de mate van complexiteit van het systeem. Het is in beginsel mogelijk een zeer volledige, uitgebreide beschrijving te geven van een simpel systeem; zo ook een summiere beschrijving van een zeer complex systeem. Veel van wat dit web beschrijft, is niet specifiek ‘ons systeem’ maar veeleer algemene bridgekennis.

Biedingen met een mogelijk onverwachte betekenis zijn als regel voorzien van het icoontje hiernaast, om ze te laten opvallen te midden van biedingen met een meer triviale betekenis, die volledigheidshalve ook vermeld zijn.

Paradigmatische opzet

Het deel van dit web over het biedsysteem is ‘paradigmatisch’ van opzet: we presenteren – meest in tabelvorm – een biedsituatie, de voornaamste mogelijke biedingen daarin met hun betekenis, en iets over het verdere bieden, veelal een verwijzing naar een volgend paradigma. Aldus zijn echter niet alle mogelijke biedsituaties expliciet opgenomen. Bijvoorbeeld het verder bieden na 1-1 wordt behandeld, maar het verder bieden na 1-1 ontbreekt; de lezer wordt geacht te begrijpen, niet alleen dat dit in essentie analoog is aan dat na 1-1, maar ook waar zich de weinige, nogal vanzelfsprekende afwijkingen voordoen.

Vergelijk dit met de wijze waarop in grammatica's voor talen gewoonlijk verbuigingen worden behandeld: als je ziet hoe je in het Latijn ‘rosa’ verbuigt door middel van een voorbeeldrijtje (paradigma) ‘rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosā ...’ – denk aan het bekende liedje van Jacques Brel – dan kun je zelf wel bedenken hoe je ‘serva’ verbuigt.

Gaten in het systeem

Elk biedsysteem kent ‘gaten’: handtypen die in bepaalde situaties moeilijk te bieden zijn. Die gaten zijn soms wel te repareren – maar meestal alleen ten koste van weer andere gaten elders in het systeem, of ten koste van aanzienlijke toename van de complexiteit.

 Naar onze mening is de volwassen manier om met gaten in het systeem om te gaan, ze niet weg te moffelen (zoals tweederangs bridge-auteurs vaak doen), maar ze te onderkennen en juist expliciet aan te geven; in dit web doen we dat met het icoontje hiernaast.

Beperking in voorbeelden

Dit web presenteert weinig voorbeelden met kaartverdelingen. Die horen naar onze mening niet thuis in een systeemboek.

Literatuurverwijzingen en webverwijzingen

 De literatuurverwijzingen in dit web, voorzien van het icoontje hiernaast, dienen twee doeleinden:

Hetzelfde geldt voor de webverwijzingen, voorzien van het icoontje hiernaast.

Literatuur- en webverwijzingen hoeven niet overeen te komen met biedsysteem en tegenspelafspraken zoals vermeld in dit web.

Geen alerteerinformatie

In dit web is geen informatie opgenomen over de alerteerbaarheid van biedingen. Dat is om de volgende redenen:

NBB, 2009 (alerteerregeling)

Gebruik van dit web en copyright

Dit web wordt voortdurend uitgebreid en aangepast. Raadpleeg daarom altijd de online versie, niet bijvoorbeeld een oudere afdruk.


Copyright © 2000–2019 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld