Rosalind & MinaDoubletvariaties

Algemene principes
Voorbeelden en bijzondere doubletten
Doubletten van kunstmatige en forcing biedingen
Uitkomstdoubletten
Forcing pas
Doublet van onze kunstmatige bieding
Redoubletvariaties

Algemene principes

Strafdoubletten
Negatieve doubletten

Zoals bij alle generieke afspraken is het moeilijk in algemene regels vast te leggen wanneer een doublet welke betekenis heeft. Voor wat betreft negatieve doubletten versus strafdoubletten zijn algemene principes:

‘Een doublet is straf als het niet nodig is als negatief’ (niet andersom).

Was vroeger een doublet negatief in hooguit een limitatieve opsomming van situaties, tegenwoordig is de tendens dit om te draaien: we definiŽren zo precies mogelijk wanneer een doublet straf is; andere doubletten zijn bij twijfel negatief. Het negatief doublet is dus een generieke conventie.

Het is niet juist ‒ want zeer onbetrouwbaar ‒ het eigen bezit in de gedoubleerde kleur te gebruiken als leidraad voor de betekenis van partner's doublet.

We spelen op deelscoreniveau geen ‘optionele’ doubletten. Een doublet van een deelscore is ofwel negatief, en verzoekt partner in principe te bieden, ofwel straf, en verzoekt partner zo mogelijk te passen. Pas op mancheniveau kan een doublet primair algemene kracht tonen en niet duidelijk negatief of straf zijn.

Hughes, 2012: 153‒168; Drijver, 2000; Niemeijer, 2006; Sint, 1983: 165–172; Izdebski, 2015: passim

Strafdoubletten

Een doublet is in het algemeen voor straf: Schollaardt, 2018: deel 2 (‘kies klassiek’)

Negatieve doubletten

Alle andere doubletten dan de bovengenoemde strafdoubletten zijn negatief, in het bijzonder:
Opening Doublet negatief tot Zie verder
1// 4 zie verder
1 4
1SA 4 zie verder
2 altijd straf  
2 2 zie verder
2 en hoger altijd straf  

Waar op laag biedniveau een strafdoublet en een negatief doublet uitgesproken tegenpolen zijn, vervaagt het verschil naarmate het biedniveau stijgt. Op hoog niveau, zeg op 4 en hoger, doen we een doublet typisch op een hand met voldoende algemene kracht, wat quick tricks en doorgaans weinig in de gedoubleerde kleur. Of zo'n doublet een strafdoublet dan wel een negatief doublet mag heten, is bijna een academische discussie. Naarmate het biedniveau stijgt, mag partner een negatief doublet des te eerder inlaten.

Voorbeelden en bijzondere doubletten

Wij hebben geopend
Zij hebben geopend

Wij hebben geopend

West
1
pas
Noord
pas
3
Oost
1
dbl
Zuid
1
Betekenis laatste bieding
negatief doublet (‘zij een fit’)

  

West
1

2
dbl
Noord
pas
pas
Oost
1
pas
Zuid
pas
2
Betekenis laatste bieding
strafdoublet (‘van balancing bod’)

  

West
1
dbl
Noord
1
Oost
pas
Zuid
pas
Betekenis laatste bieding
heropeningsdoublet: negatief, met name voor het geval partner een strafpas heeft

Op laag niveau – zeg tot 2 – is een heropeningsdoublet vrijwel verplicht met een singleton of doubleton in de volgkleur (alleen met een renonce doen we er meestal beter aan te bieden); het belooft dan geen overwaarde en het toont geen bepaalde lengten in ongeboden kleuren. Naarmate het niveau stijgt, is een heropeningsdoublet minder automatisch en is er meer overwaarde voor nodig.

Na een volgbod van 1SA geldt geen heropeningsdoublet maar is een doublet strafvoorstel met een sterk spel.

Na een (aangetoonde) strafpas is Forcing pas van kracht.

Ook na een redoublet blijft pas een strafpas:

West
1

dbl
Noord
2

rdb
Oost
pas
pas
Zuid
pas
Betekenis laatste bieding
strafpas (als zonder redoublet)
Dus met een zwak spel moet oost bieden

  

West
1
dbl
Noord
pas
Oost
1
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
supportdoublet: driekaart  (ongeacht kracht); zie verder hier
Geldt tot 2 in antwoorder's kleur

  

West
1
dbl
Noord
pas
Oost
1
Zuid
3
Betekenis laatste bieding
negatief met overwaarde
Geen supportdoublet, want boven 2 in antwoorder's kleur

  

West
1
dbl
Noord
pas
Oost
1SA
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
negatief doublet

  

West
1
pas
Noord
pas
pas
Oost
1SA
dbl
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
card-showing double: negatief, circa 10+, op tweehoogte als regel doubleton+ 

  

West
1
pas
Noord
pas
pas
Oost
1
dbl
Zuid
3
Betekenis laatste bieding
card-showing double: negatief (kan op driehoogte singleton zijn)

  

West
1
pas
Noord
1
pas
Oost
pas
dbl
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
strafdoublet, reeds strafpas op 1
Balancing eventueel via 2SA

  

West
1
pas
Noord
1
pas
Oost
pas
dbl
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
negatief, strafpas in , belooft slechts xx+ (maar niet kort) in

Een doublet door iemand die een strafpas kŠn hebben, belooft een strafpas.

  

West
1
?
Noord
2
Oost
2
Zuid
3
Bieding Betekenis
doublet strafdoublet
3 elke manchepoging (zegt niets over )
3 om te spelen, niet uitnodigend

  

West
1
?
Noord
2
Oost
2
Zuid
3
Bieding Betekenis
doublet Manchepogingdoublet: inviterend voor 4
3 om te spelen, niet uitnodigend

Het manchepogingdoublet geldt alleen als de hoogste kleur door de tegenpartij geboden en gesteund is.

Ook na ons volgbod geldt het manchepogingdoublet: (1)-1-(2)-2-(3)-doublet.

West
1
dbl
Noord
pas
Oost
2
Zuid
3
Betekenis laatste bieding
strafdoublet
2 is immers veel meer gelimiteerd dan in het vorige geval

  

Zij hebben geopend

West

dbl
Noord
2
(zwak)
Oost
2
Zuid
3
Betekenis laatste bieding
negatief doublet (‘zij een fit’)

 

West

3
Noord
1

3

Oost
2

dbl
Zuid
2

Betekenis laatste bieding
negatief doublet, primair op zoek naar stopper voor 3SA

 

West

dbl
Noord
1
Oost
1
Zuid
1
Betekenis laatste bieding
snapdragon: negatief, typisch vijfkaart+ (de ongeboden kleur) en doubleton(+) -tolerantie

  

West

dbl
Noord
1
Oost
pas
Zuid
1SA
Betekenis laatste bieding
negatief doublet
Uitzondering op de regel ‘doublet van reŽel SA-bod is voor straf’

  

West

pas
Noord
1
pas
Oost
pas
dbl
Zuid
1SA
Betekenis laatste bieding
strafdoublet (althans voorstel): circa 14–16 met goede
Met meer bieden we direct

 

West

?
Noord
1

Oost
dbl

Zuid
1

Bieding Betekenis
 doublet strafdoublet, vierkaart(+)
Eventuele psych ontmaskeren
2 kleur tegenpartij, zie hier
2 vijfkaart+

   

West

dbl
Noord
1
Oost
dbl
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
responsive double: negatief

  

West

dbl
Noord
1
2
Oost
pas
dbl
Zuid
pas
Betekenis laatste bieding
strafdoublet

   

West

pas
Noord
1
pas
Oost
pas
dbl
Zuid
2
Betekenis laatste bieding
balancing double: tegen 2 typisch driekaart
Met vierkaart(+) bieden we 2, met vijfkaart zouden we meestal gevolgd hebben

 

West

pas
Noord
2
pas
Oost
pas
dbl
Zuid
3
Betekenis laatste bieding
strafdoublet
Een negatief doublet na dat eerder te hebben nagelaten zou op zijn best speculatief zijn

  

West

dbl
Noord
1
Oost
pas
Zuid
3
/
(Bergen raises)
Betekenis laatste bieding
negatief doublet (doorgaans kort in )
Op gepaste hand: voor de start 

  

West
...
Noord
4SA
(azenvragen)
Oost
dbl
Betekenis laatste bieding
Jansma-doublet of testdoublet: om te testen of antwoorden op azenvragen na doublet bij de tegenpartij net zo goed afgesproken zijn als bij ons
Alleen aan te raden als 4SA geredoubleerd niet gespeeld en gemaakt zal worden

  

Doubletten van kunstmatige en forcing biedingen

Een doublet van een laag kunstmatig bod ‒ maar geen openingsbod ‒ toont lengte en kracht in de genoemde kleur en is primair voor de uitkomst; partner mag echter meebieden in die kleur met steun.

Een doublet van een hoog kunstmatig bod is uitsluitend voor de uitkomst: het belooft wel kracht in de gewenste kleur maar geen lengte van betekenis, nodigt dus niet uit tot meebieden.

Een doublet van een splinter in antwoord op een opening van een in kleur vraagt om de uitkomst in de hoogste ongeboden kleur (het belooft geen lengte).

Een doublet van een bod dat een korte kleur belooft, anders dan een splinter (zie hierboven), toont lengte en nodigt uit tot bieden in de genoemde kleur (niet tot uitkomen erin).

Tegen transferbiedingen

Na een transferbod (geen openingsbod):

Zie ook:

Antidoublet 

Deze conventie (zie hier) is afgeschaft.

Uitkomstdoubletten

Met een ‘uitkomstdoublet’ bedoelen we hier: een doublet van een eindcontract dat primair om een bepaalde uitkomst vraagt. Andere doubletten die primair voor de uitkomst dienen, worden behandeld onder doubletten van kunstmatige en forcing biedingen.

De idee achter uitkomstdoubletten is dat de downstart vinden voorrang heeft boven de downscore maximaliseren.

Lightner-doublet

Een doublet van een slemcontract ‒ geen uitnemer ‒ gedaan door degene die niet moet uitkomen, vraagt om een ongebruikelijke uitkomst. Het is veelal gebaseerd op een renonce. Zo niet, dan wil doubleerder veelal de eerstgeboden kleur van dummy. Een ‘normale’ uitkomst (onze kleur, de enige ongeboden kleur, troef) is in elk geval verboden.

Doublet van 3SA

Een doublet van een manchecontract in SA (ook 4SA/5SA) gedaan door degene die niet moet uitkomen, vraagt om, in volgorde van prioriteit:

  1. als wij ťťn hoge kleur hebben geboden, de andere hoge kleur;
  2. de door uitkomer geboden kleur;
  3. de door doubleerder geboden kleur;
  4. de eerstgeboden kleur van dummy;
  5. uitkomer's zwakste of kortste hoge kleur als er helemaal geen kleur is geboden, bijvoorbeeld na (1SA)-pas-(3SA).
Waar Lightner vraagt om een ongebruikelijke uitkomst, vraagt een doublet van 3SA in veel gevallen juist om een gebruikelijke uitkomst.

Niemeijer, 2001; Niemeijer, 2014

Laatste uitkomstdoublet telt

Als een en dezelfde speler meerdere uitkomstaangevende doubletten geeft, dan telt het laatste doublet. Bijvoorbeeld: een speler doubleert eerst een cue-bid en geeft later een Lightner-doublet, welke twee doubletten ogenschijnlijk om verschillende kleuren vragen. Het uitkomstverzoek vervat in het Lightner-doublet heeft dan voorrang.

Forcing pas

Met ‘Forcing pas’ bedoelen we een situatie waarin het redelijkerwijs niet goed kan zijn de tegenpartij ongedoubleerd te laten spelen, en waarin daarom op een bod van de tegenpartij een directe pas forcing is. De meeste situaties vloeien logisch voort uit het feit dat wij beiden weten dat het spel aan ons ligt, doordat wij hebben aangegeven de meerderheid van de honneurkracht te hebben. We onderscheiden:

Hughes, 2012: 181–204; Drijver, 2006

Forcing pas op deelscoreniveau

Bij Forcing pas op deelscoreniveau gaat het meestal om ‘oppaksituaties’, waarin de tegenpartij ‘in de tang’ zit, tenzij ze een goede fit vindt. Voorbeelden:
In een situatie van Forcing pas op deelscoreniveau geldt:
  Hand-out Forcing pas op deelscoreniveau, Danny Molenaar Bridgecoach

Schollaardt, 2018 (‘Vragen over redoubletten, deel 2: kies klassiek’)

Forcing pas op hoog niveau

Op mancheniveau of hoger bevinden we ons in een situatie van Forcing pas:

In een situatie van Forcing pas op hoog niveau geldt:

Op een kennelijk uitneembod van ons manchecontract, in directe positie:

Op een kennelijk uitneembod van ons kleinslemcontract, in directe positie:

Action double

Als wij bij gelijke of gunstige kwetsbaarheid een manche bieden, betekent dat op zich nog niet we ons in een Forcing pas-situatie bevinden. Immers, vaak is onduidelijk wie wat kan maken en wie aan het redden is. In zulke situaties waarin op hoog niveau geen Forcing pas van kracht is, spelen we op een bod van de tegenpartij de action double om partner de keus te laten tussen hoger bieden en gedoubleerd tegenspelen.

Wil sprake zijn van een action double, dan moet ten minste voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

Het bekendste en meest voorkomende voorbeeld:

West

pas
Noord
1
pas
Oost
4
dbl
Zuid
4
Betekenis laatste bieding
action double: algemene kracht, meestal weinig in , geeft aan dat 4 eerder om te maken dan preŽmptief was, laat partner de keus tussen 5 bieden en het doublet voor straf inlaten

Op een goede hand met lange werkt (1)-4 volgen handiger dan eerst doubleren met de bedoeling daarna te bieden.

Doublet van onze kunstmatige bieding

Raamafspraak voor bieden na doublet van ons kunstmatig bod, of redoublet van ons kunstmatig doublet (geen ‘gewoon’ negatief doublet):

Deze raamafspraak werkt niet altijd optimaal, maar heeft het voordeel van eenvoud en consistentie boven een afspraak voor elke situatie apart.

Voor voorbeelden zie:

Pas om te spelen

Na een doublet van ons kunstmatig openingsbod of volgbod is een pas om te spelen, althans een voorstel daartoe. Bijvoorbeeld:

West
1SA
Noord
2
Oost
doublet
Zuid
pas
Betekenis laatste bieding
om te spelen met lange klaveren, geen hoge kleur

Dit geldt in concreto na de volgende openingen van ons:

Het geldt na de volgende volgbiedingen van ons:

En het geldt (a fortiori) na kunstmatige biedingen die tevens lengte in de genoemde kleur beloven, zoals 2/ als Muiderberg, K2 of Multi-Landy.

Pas om te spelen geldt niet na een doublet van ons kunstmatig bod: Pas is evenmin om te spelen na een businessredoublet van een negatief doublet van partner.

Doublet van korte kleur

Als een bod gedoubleerd wordt dat een singleton of renonce toont (bijvoorbeeld een splinter):

Redoubletvariaties

Businessredoublet
S.O.S.-redoublet
Twijfelredoublet van 3SA
Redoublet als herhaling van vraag
Bijzondere redoubletten

Businessredoublet

Hoofdregel: een redoublet is om te spelen (‘business’) wanneer dat redelijkerwijs denkbaar is.

Een businessredoublet zet een situatie van Forcing pas op.

S.O.S.-redoublet

Een redoublet van een deelscore is ‘S.O.S.’ en vraagt partner te kiezen uit de overige kleuren:

Bijvoorbeeld:

West

pas
rdb
Noord
1
dbl
Oost
1
pas
Zuid
pas
pas
Betekenis laatste bieding
S.O.S.-redoublet: ‘is het niet’, zoek betere fit in overige kleuren (inclusief )

Het zal redelijkerwijs nooit goed zijn op een S.O.S.-redoublet te passen.

Een redoublet van een manche- of slemcontract is nooit S.O.S.

Twijfelredoublet van 3SA

Een redoublet van een manchecontract in SA van beide partners toont twijfel over dit contract; een pas toont vertrouwen.

Voor een goed twijfelredoublet moet het voor partner redelijkerwijs duidelijk zijn waaraan we twijfel hebben; dat is ongeveer in volgorde van prioriteit:

Bovendien moet er een redelijke kans zijn dat we een beter contract kunnen bieden; dat 3SA scherp is en misschien down gaat, is niet voldoende.

Izdebski, 2015: 61–63

Redoublet als herhaling van vraag

In sommige gevallen, expliciet in het systeem – dit web – vermeld, nadat een vraagbod of transfer van ons was gedoubleerd en de volgende hand past, betekent een redoublet een herhaling van de vraag of transfer. Voorbeelden: Antwoorden op een dergelijk redoublet zijn steeds als op het vraagbod of de transfer zelf, oftewel alsof er niet was gedoubleerd.

Bijzondere redoubletten

West
1
rdb
Noord
pas
Oost
1
Zuid
dbl
Betekenis laatste bieding
supportredoublet: driekaart  (ongelimiteerd); zie ook hier

  

West

rdb
Noord
1
Oost
1
Zuid
dbl
Betekenis laatste bieding
Rozenkranz-redoublet: uitkomstaangevend met typisch Ax/Kx
Met lengte verhogen we liever

 

West
4
Noord
4SA
(take-out)
Oost
dbl
Zuid
rdb

Betekenis laatste bieding
Voorkeur voor de hoogste kleur, mits partner die heeft (hier )
Geldt op alle 2SA en 4SA als take-out met onbekende kleuren

Niemeijer, 2015 (redoubletvariaties); Schollaardt, 2018 (‘Vragen over redoubletten’)


Copyright © 2000–2024 Rosalind Hengeveld.

Rosalind Hengeveld